Chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  • Tạ Thu Hồng Nhung
  • Nguyễn Mạnh Hùng
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng số, ngân hàng thương mại, chuyển đổi số.

Tóm tắt

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến ngành dịch vụ tài chính ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng đã bắt nhịp với xu thế và đang trong quá trình chuyển đổi số (CĐS). Bài viết phân tích thực trạng quá trình CĐS và đưa ra giải pháp cho các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp thống kê, mô tả số liệu từ các dữ liệu thứ cấp của World Bank, khảo sát của Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đến hoạt động CĐS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đang là một quốc gia rất tiềm năng, các ngân hàng đã sẵn sàng cho cuộc CĐS khi chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT năm 2019 đa phần trên 0,4 điểm, 43% trong tổng số 63 ngân hàng đã đang xây dựng chiến lược CĐS. Nhằm tạo điều kiện cho quá trình ngân hàng số được đẩy mạnh thì giải pháp tiên quyết và quan trọng nhất hiện nay là NHNN cần nhanh chóng ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT