Đo lường hội nhập tài chính của Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình GARCH-DCC

  • Dương Thị Thùy An
  • Phan Minh Anh
  • Phạm Thị Mỹ Châu
  • Bùi Ngọc Mai Phương
  • Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Võ Thiên Trang
Từ khóa: Hội nhập tài chính, GARCH-DCC, thị trường cổ phiếu

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đo lường mức độ hội nhập tài chính theo thời gian của Việt Nam với các thị trường tài chính quốc tế trong giai đoạn 2006–2022. Sử dụng mô hình GARCH-DCC, nghiên cứu cho thấy thị trường cổ phiếu Việt Nam hội nhập với các thị trường cổ phiếu trong khu vực nhiều hơn là đối với các thị trường cổ phiếu quốc tế. Tuy nhiên, mức độ hội nhập vẫn còn khiêm tốn. Thị trường cổ phiếu Việt Nam hội nhập ổn định đối với thị trường cổ phiếu Nhật Bản. Đối với thị trường cổ phiếu Trung Quốc, Việt Nam thể hiện sự hội nhập ngày càng tăng. Đối với các thị trường Mỹ, Pháp, Đức và Anh, Việt Nam thể hiện sự hội nhập biến động theo thời gian nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng cho các nhà đầu tư trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư quốc tế và các nhà hoạch định chính sách để có các quyết sách phù hợp nhằm ổn định tài chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT