Các yếu tố tác động đến hiệu quả công việc tại doanh nghiệp Việt Nam

  • Lưu Minh Vững
Từ khóa: Cam kết với tổ chức, hợp đồng tâm lý, hài lòng công việc, hiệu quả công việc.

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả công việc (HQCV) bằng phương pháp định lượng theo kỹ thuật của mô hình PLS-SEM và sử dụng phần mềm SmartPLS 3.2.7. Dữ liệu nghiên cứu là mẫu 303 nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Dựa trên nền tảng của lý thuyết Tài sản nhân viên (EE) và lý thuyết Sự phù hợp giữa con người và tổ chức (P-O), nghiên cứu cho thấy cam kết với tổ chức tác động đến hài lòng công việc và hợp đồng tâm lý. Hơn nữa, hợp đồng tâm lý vừa có ảnh hưởng tới hài lòng công việc, vừa có tác động đến HQCV và hài lòng công việc cũng có tác động đến HQCV. Theo đó, hài lòng công việc có sự tác động mạnh hơn đến HQCV so với hợp đồng tâm lý. Tại doanh nghiệp, nhân viên nam hay nữ, quy mô doanh nghiệp lớn hay SME không có sự khác biệt đáng kể có ý nghĩa thống kê về HQCV. Nghiên cứu bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu về HQCV và góp phần giúp tăng thêm sự hiểu biết của các nhà quản lý doanh nghiệp về HQCV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT