Nhận thức về an toàn thực phẩm và tác động của nó tới hành vi của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Văn Thích
Từ khóa: Nhận thức, rủi ro, an toàn thực phẩm, mối nguy.

Tóm tắt

Nhận thức về nguy cơ an toàn thực phẩm (ATTP) được hình thành bởi một quá trình phức tạp liên quan đến các yếu tố tâm lý, xã hội và kinh tế. Yếu tố quyết định đến nhận thức rủi ro là một chủ đề hầu như không được quan tâm trong các nghiên cứu trước đây. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro của thực phẩm đặc biệt là những yếu tố liên quan đến sự khác nhau giữa các khu vực sống của người tiêu dùng (NTD). Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn có ảnh hưởng đến nhận thức về rủi ro mất ATTP của NTD sinh sống tại khu vực vùng ngoại thành. Lòng tin của NTD sinh sống tại khu vực vùng ven vào các tác nhân tại chợ buôn bán thực phẩm có ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro. Ngược lại, những người sống tại khu vực trung tâm thành phố lại tin tưởng vào tất cả các tổ chức trong việc đánh giá rủi ro của thực phẩm tiêu dùng hằng ngày của họ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT