Đánh giá thực trạng phát triển du lịch vùng hoang sơ tại tỉnh Bình Định

  • Đặng Thành Thức
  • Nguyễn Kông
  • Vũ Nguyễn Tấn Trung
  • Trần Thị Kiều Oănh
Từ khóa: Du lịch hoang sơ, phát triển bền vững, du lịch tỉnh Bình Định.

Tóm tắt

Bài viết trình bày những thành tựu và hạn chế liên quan đến phát triển du lịch vùng hoang sơ tại tỉnh Bình Định. Nghiên cứu nhận thấy phát triển du lịch bền vững có nhiều lợi ích cho các bên liên quan, bao gồm cộng đồng, người dân, chính quyền địa phương, môi trường văn hóa và khách du lịch. Mặc dù, nguyên tắc phát triển du lịch bền vững đang là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn do điều kiện kinh tế-xã hội, chính trị và thể chế trên thế giới đang thay đổi, nên phát triển du lịch vùng hoang sơ bao gồm các yếu tố cấu thành ở trên là việc quan trọng và cần thiết. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả để thu thập dữ liệu, mô tả kết quả nghiên cứu và đánh giá thực trạng du lịch vùng hoang sơ tác động đến người dân ở tỉnh Bình Định, Việt Nam. Từ đó, một số hàm ý quản trị được đưa ra nhằm đánh giá khoảng cách giữa hoạch định chính sách và thực tiễn; đồng thời dựa trên cơ sở những thành công đã đạt được và những hạn chế để đề xuất những giải pháp phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa như một hướng tiếp cận bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT