Khảo sát sự tích lũy lipid ở vi tảo Nannochloropsis oculata bằng kỹ thuật phân tích ảnh huỳnh quang

  • Trịnh Cẩm Tú
  • Trần Thanh Hương
  • Bùi Trang Việt
Từ khóa: phần mềm Fiji ImageJ, lipid, nuôi cấy vi tảo, Nannochloropsis oculata

Tóm tắt

Dịch treo tế bào vi tảo Nannochloropsis oculata được nuôi trong môi trường f/2 cải tiến nhằm khảo sát sự thay đổi hàm lượng lipid trong tế bào qua các giai đoạn tăng trưởng. Sự tăng trưởng của dịch treo tế bào được xác định thông qua việc đo mật độ và kích thước tế bào dưới kính hiển vi quang học. Thuốc nhuộm huỳnh quang Nile Red được sử dụng để phát hiện và ước lượng hàm lượng lipid trong tế bào vi tảo nhờ kính hiển vi huỳnh quang và phần mềm phân tích ảnh Fiji ImageJ. Mật độ tế bào tăng nhanh và mạnh trong 6 ngày đầu nuôi cấy trong khi kích thước tế bào tăng tối đa ở ngày 8 và ngày 20. Sự hiện diện của các giọt dầu trong tế bào có thể được nhìn thấy từ ngày 20 của sự nuôi cấy. Kích thước các giọt dầu tăng dần theo thời gian nuôi cấy và đạt cao nhất ở ngày thứ 60. Xử lý giảm hoàn toàn nitrogen trong môi trường nuôi cấy trong 4 ngày liên tục làm tăng mạnh sự tích lũy giọt lipid trong tế bào. Sự tích lũy lipid trong tế bào theo các giai đoạn tăng trưởng của dịch treo tế bào vi tảo và dưới ảnh hưởng của sự thiếu hụt nitrogen được thảo luận.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-21
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU