Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát sự tích lũy lipid ở vi tảo Nannochloropsis oculata bằng kỹ thuật phân tích ảnh huỳnh quang Tải xuống tải PDF