Quay trở lại chi tiết bài viết Thành phần hoá học của keo ong từ loài ong không ngòi đốt Trigona minor Tải xuống tải PDF