Thành phần hóa học của địa y Roccella sinensis thu hái ở tỉnh Bình Thuận

  • Dương Thúc Huy
  • Bùi Xuân Hào
Từ khóa: Roccella sinensis, địa y, erythrin, montagnetol

Tóm tắt

Loài địa Roccella sinensis chưa được nghiên cứu hóa học. Nghiên cứu này mô tả sự cô lập và xác định cấu trúc của các hợp chất cô lập từ địa y Rocccella sinensis thu hái ở tỉnh Bình Thuận. Khảo sát hoá học trên loài địa y này đã sử dụng các phương pháp sắc ký cột silica gel pha thường và sắc ký lớ mỏng. Sáu hợp chất đã được phân lập được. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm cũng như so sánh với các dữ liệu có trong tài liệu tham khảo. Chúng là (+)-Dmontagnetol (1), (+)-D-erythrin (2), lecanorin (3), 1- acetylerythritol (4), (E)-nostodione A (5) và 2,4- dihydroxyphthalide (6). Đây là lần đầu tiên các hợp chất 3 6 được biết hiện diện trong chi Roccella. Khảo sát thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào trên bốn dòng tế bào ung thư HeLa, HepG2, NCI-H460 and MCF–7 của ba hợp chất 1, 2 và 6 cho thấy cả ba đều không hoạt tính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU