Nghiên cứu phản ứng Paal-Knorr sử dụng chất lỏng ion từ tính (-Fe2O3@SiO2-IL-ZnxCly) làm xúc tác trong điều kiện hóa học xanh

  • Nguyễn Trường Hải
  • Trần Hoàng Phương
Từ khóa: Chất lỏng ion, hạt nano từ tính, phản ứng Paal-Knorr, kích hoạt siêu âm

Tóm tắt

Phản ứng đóng vòng Paal-Knorr nhằm tổng hợp dẫn xuất của pyrrole từ amine bậc 1 và acetonylacetone xúc tác bởi chất lỏng ion gắn trên đế mang từ tính sử dụng phương pháp kích hoạt siêu âm trong điều kiện không dung môi được nghiên cứu trong công trình này. Các sản phẩm pyrrole tổng hợp được với hiệu suất cao và quy trình thực hiện phản ứng thân thiện với môi trường. Tất cả các sản phẩm tổng hợp thành công được xác định cấu trúc bằng các phương pháp hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H và 13C NMR), khối phổ phân giải cao (HR-ESI-MS) và sắc ký khí ghép khối phổ (GS-MS). Xúc tác sau khi sử dụng được thu hồi và tái sử dụng nhiều lần với hoạt tính giảm không đáng kể

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU