Hiệu quả loại bỏ ozone của KI-denuder trong lấy mẫu carbonyl Dương Hữu Huy,

  • Trần Thị Kim Vui
  • Nguyễn Thanh Chương
  • Tô Thị Hiền
Từ khóa: ozone, carbonyl, denuder

Tóm tắt

Trong lấy mẫu khí carbonyl bằng phương pháp ống hấp thu tẩm DNPH (2,4- dinitrophenylhydrazine), việc loại bỏ ozone là rất cần thiết vì ozone phản ứng với dẫn xuất DNPH làm mất mẫu carbonyl. Tuy nhiên, việc sử dụng ozone scrubber thương mại để loại khí O3 như hiện nay có thể bị ảnh hưởng bởi không khí có độ ẩm cao do carbonyl bị hòa tan một phần trong nước và bị giữ lại trên ozone scrubber. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá khả năng thay thế ozone scrubber bằng KI-denuder trong điều kiện khí hậu ẩm của thành phố Hồ Chí Minh. Các thông số tối ưu của KI-denuder thu được gồm: vận tốc dòng khí nhỏ hơn 1 L/phút, và chiều dài denuder lớn hơn 20 cm. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ O3 đầu vào cho thấy, tăng chiều dài denuder là cần thiết khi nồng độ O3 trong không khí cao. Kết quả so sánh giữa KI-denuder với ozone scrubber khi hai dụng cụ này được ứng dụng trong lấy mẫu carbonyl trong không khí xung quanh cho thấy, KI-denuder hoàn toàn có thể thay thế cho ozone scrubber, đặc biệt khi không khí có độ ẩm cao. KI-denuder thì hiệu quả, đơn giản, dễ dàng chuẩn bị và rẻ hơn so với ozone scrubber, do đó nó được khuyến khích sử dụng để thay thế cho ozone scrubber.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-25
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU