Quay trở lại chi tiết bài viết Hiệu quả loại bỏ ozone của KI-denuder trong lấy mẫu carbonyl Dương Hữu Huy, Tải xuống tải PDF