Đặc trưng và khả năng hấp phụ nitrate của vật liệu Amine-SiO2

  • Nguyễn Trung Thành
  • Phan Phước Toàn
  • Lê Ngọc Hăng
  • Phan Hoàng Sang
  • Nguyễn Thị Thu Trinh
  • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Trương Khanh Nhật Thảo
  • Trần Lê Ba
Từ khóa: triamine, silica oxide; Amine-SiO2; hấp phụ nitrate, dung dịch nitrate

Tóm tắt

Vật liệu Amine-SiO2 trên cơ bản là silica được tổng hợp bằng phương pháp tẩm với hợp chất triamine silane để tạo các nhóm amine hoạt tính trên bề mặt chất mang SiO2 và được ứng dụng làm chất hấp phụ nitrate trong môi trường nước. Đặc trưng cơ bản của vật liệu Amine-SiO2 được xác định bằng các kỹ thuật như TGA, FTIR, BET, SEM. Khả năng hấp phụ ion nitrate và độ bền của vật liệu được so sánh với nhựa trao đổi anion thương mại (Akualite A420). Kết quả cho thấy vật liệu Amine-SiO2 có khả năng hấp phụ ion nitrate cao, gấp ~1,14 lần so với Akualite A420 tính theo hiệu quả hấp phụ. Điều này có thể là do ái lực mạnh đối với ion nitrate của các nhóm amine trên bề mặt chất mang SiO2. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm đã chứng minh vật liệu AmineSiO2 có độ bền tốt (đạt hiệu suất ổn định sau 10 lần tái sinh).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-25
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU