Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ tòa soạn: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3846156; 0256.3846817
E-mail: tapchikhoahoc@qnu.edu.vn
Website: http://js.qnu.edu.vn/