Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng hợp xanh vật liệu khung kim loại-hữu cơ Cu3BTC2 loại bỏ methylene blue trong môi trường nước Tải xuống tải PDF