Tổng hợp xanh vật liệu khung kim loại-hữu cơ Cu3BTC2 loại bỏ methylene blue trong môi trường nước

  • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Nguyễn Văn Bằng
  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Trịnh Dương Vương
  • Nguyễn Mạnh Tiến
  • Đỗ Bình Minh
  • Lã Đức Dương
  • Nguyễn Thị Hoài Phương
Từ khóa: hóa học xanh , vật liệu khung kim loại-hữu cơ , kỹ thuật vi sóng , methylene blue , xử lý môi trường.

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp, mô tả đặc trưng và khả năng hấp phụ của vật liệu khung cơ kim trên cơ sở Cu(II) và phối tử hữu cơ 1,3,5-benzene tricarboxylate (Cu-BTC). Cu-BTC được tổng hợp bằng phương pháp vi sóng đơn giản và được đo FTIR, SEM, XRD để kiểm tra đặc tính liên kết, hình thái, cấu trúc tinh thể. Cu-BTC được sử dụng làm chất hấp phụ để loại bỏ thuốc nhuộm họ azo như methylene blue (MB) trong nước. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của pH, nồng độ, thời gian hấp phụ cho thấy loại bỏ MB theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich và mô hình động học biểu kiến bậc hai. Do đó, cơ chế hấp phụ MB đa lớp trên bề mặt Cu-BTC không đồng nhất và chịu ảnh hưởng của lực hút tĩnh điện. Những đặc trưng này cho thấy Cu-BTC là vật liệu hứa hẹn trong việc loại bỏ MB ra khỏi nước thải định hướng ứng dụng tiềm năng trong xử lý môi trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28