Tối ưu hóa thiết kế bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín sử dụng mô hình số một chiều

  • Phan Bình Nguyên
Từ khóa: Ống nhiệt dạng vòng kín, bộ ngưng tụ, mô hình số một chiều

Tóm tắt

    Nghiên cứu này thực hiện tối ưu hóa chiều dài bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín dựa trên giới hạn về chiều dài tối đa của nó, nhiệt độ tối đa của nguồn nhiệt, hay điều kiện ngưng tụ. Mô hình số một chiều, giả thiết nhiệt chỉ truyền theo một phương và bỏ qua các phương còn lại, được sử dụng để thực hiện tính toán. Để thực hiện việc tối ưu, một lưu đồ thuật toán mới được đề xuất bổ sung ba điều kiện về chiều dài ống nhiệt, đường kính lỗ xốp, và giới hạn nhiệt độ của nguồn nhiệt bên cạnh các điều kiện khác về cân bằng năng lượng nhiệt và điều kiện về áp suất trong ống nhiệt. Khi chạy mô hình số này đảm bảo sự hội tụ và cho kết quả hợp lý một cách định tính như điều kiện ngưng tụ kém đi thì cần chiều dài bộ ngưng tụ lớn hơn, hoặc khi giảm chiều dài bộ ngưng tụ thì cần cấu trúc xốp với đường kính nhỏ hơn. Tuy vậy các nghiên cứu thực nghiệm cần được thực hiện ở bước tiếp theo để xác nhận chính xác hơn những kết quả tính toán này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC