Quay trở lại chi tiết bài viết Hiện trạng quản lý vận hành và những thách thức khi thay đổi chế độ làm việc của các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Tải xuống tải PDF