Hiện trạng quản lý vận hành và những thách thức khi thay đổi chế độ làm việc của các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp

  • Vũ Trần Giang Nam Ban Kỹ thuật, PV Power

Tóm tắt

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất điện khí với 4 nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp (CTHH) đang hoạt động gồm: Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. Các nhà máy này đã được đưa vào vận hành thương mại trên 10 năm. Bài báo đánh giá những kết quả và kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện Tuabin khí CTHH đồng thời đưa ra những ảnh hưởng và giải pháp về vận hành, bảo dưỡng khi chuyển sang chế độ vận hành linh hoạt trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-07