Quay trở lại chi tiết bài viết SỬ DỤNG MÔ HÌNH XGB DỰ BÁO HƯ HỎNG CỦA DẦM THÉP THÔNG QUA TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG Tải xuống tải PDF