Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ CỨNG CỦA DẦM ĐẾN TRUYỀN LỰC XUỐNG PHAO CẦU VÀ MÔ MEN TRONG DẦM DO TẢI TRỌNG TẬP TRUNG CHO LOẠI DẦM LIÊN TỤC TRÊN CÁC PHAO RIÊNG BIỆT Tải xuống tải PDF