NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BUỒNG ĐỐT NGƯỢC DÒNG DẠNG ỐNG HÌNH KHUYÊN CỦA ĐỘNG CƠ TUA BIN KHÍ TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG CFD

  • Nguyễn Quốc Quân Khoa Động lực, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Lê Tiến Dương Khoa Động lực, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Quốc Tuấn Nhà máy X50, Tổng công ty Sông Thu
Từ khóa: Tua bin khí tàu thủy, buồng đốt, ngược dòng, ống hình khuyên, tổn thất áp suất

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá đặc trưng khí động học của buồng đốt dạng ngược dòng trên động cơ tua bin khí tàu thủy. Mô hình hình học được xây dựng từ buồng đốt động cơ DR76 có kết cấu ngược dòng, dạng ống hình khuyên điển hình trên tàu chiến. Sử dụng phương pháp mô phỏng CFD bằng phần mềm Siemens FloEFD để đánh giá cấu trúc dòng lưu thông, xác định tổn thất áp suất toàn phần, đặc điểm phân chia lưu lượng không khí vào ống đốt ở các vùng sơ cấp, thứ cấp, hòa trộn, làm mát và bộ tạo xoáy... là các dữ liệu hầu như không có công bố với dạng buồng đốt này. Kết quả, khi không tính tới sự cháy, tổn thất áp suất toàn phần trong buồng đốt ngược dòng, dạng ống vòng của động cơ DR76 là 5,5%. Tỉ lệ phân chia lưu lượng dòng không khí qua bộ tạo xoáy khoảng 29%, qua các lỗ sơ cấp và kênh làm mát 40,5% và vùng hòa trộn khoảng 30%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC