NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍN HIỆU THU CHO SONAR MẶT MỞ TỔNG HỢP NHIỀU MÁY THU VỚI DỮ LIỆU VỀ VẬN TỐC TRUYỀN ÂM Ở BIỂN VIỆT NAM

  • Nguyễn Đình Tĩnh Khoa Vô tuyến điện tử, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Nguyễn Thanh Hưng Khoa Vô tuyến điện tử, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Sonar mặt mở tổng hợp, nhiều máy thu, mô hình tín hiệu, bản ghi vận tốc, vận tốc tương đương, hiệu ứng Doppler

Tóm tắt

Bài báo này xây dựng mô hình tín hiệu thu cho sonar mặt mở tổng hợp (SAS) nhiều máy thu sử dụng tín hiệu liên tục được định cửa (xung CW) và xung điều tần tuyến tính (LFM) tính đến sự thay đổi của giá trị vận tốc truyền âm theo độ sâu và hiệu ứng Doppler. Với việc mô tả đầy đủ các quá trình vật lý hơn các mô hình truyền thống và biểu diễn tường minh tín hiệu về mặt toán học, mô hình đề xuất có thể cung cấp bộ số liệu cho việc nghiên cứu, phát triển các thuật toán tạo ảnh SAS nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí thu thập dữ liệu thực tế. Các kết quả mô phỏng thể hiện các đặc trưng của các tín hiệu được tạo ra từ mô hình đề xuất với dữ liệu thực tế về vận tốc truyền âm ở biển Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC