Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍN HIỆU THU CHO SONAR MẶT MỞ TỔNG HỢP NHIỀU MÁY THU VỚI DỮ LIỆU VỀ VẬN TỐC TRUYỀN ÂM Ở BIỂN VIỆT NAM Tải xuống tải PDF