Phân tích đánh giá chất lượng thuật toán nhận dạng mục tiêu ra đa nhiều bước với khả năng đáp ứng độ tin cậy của các quyết định.

  • Hoang Nguyen Nguyen Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Hoang Minh Thien Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Luu Van Tuan Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Pham Cao Dai Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
Từ khóa: Radar target recognition, sequential analysis, multi-step decision

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến vấn đề nâng cao hiệu quả của quá trình nhận dạng mục tiêu ra đa theo hướng linh hoạt kéo dài thời gian quan sát, đưa ra kết quả khảo sát đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của “thuật toán nhận dạng nhiều bước với khả năng đáp ứng độ tin cậy của các quyết định” trong trường hợp nhận dạng mục tiêu trên nền tạp Gauss. Ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp mô phỏng để xác định ma trận xác suất nhận dạng đúng, sai có điều kiện và tính chất thống kê của số chu kỳ quan sát cần thiết. Kết quả mô phỏng cho thấy, thuật toán nhiều bước góp phần nâng cao xác suất nhận dạng đúng và cho phép đáp ứng độ tin cậy của các quyết định với trung bình số chu kỳ quan sát cần thiết nhỏ hơn đáng kể so với trường hợp sử dụng thuật toán một bước kinh điển

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13
Chuyên mục
Bài viết