Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích đánh giá chất lượng thuật toán nhận dạng mục tiêu ra đa nhiều bước với khả năng đáp ứng độ tin cậy của các quyết định. Tải xuống tải PDF