Quay trở lại chi tiết bài viết Điều chế chỉ số đồng pha và vuông pha lặp lại cho hệ thống OFDM Tải xuống tải PDF