Số. 210 (2020): Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật: Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông