Số. 202 (2019): Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật: Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông