Quay trở lại chi tiết bài viết CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ THÂN MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VỀ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN XANH Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF