CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ THÂN MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VỀ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN XANH Ở VIỆT NAM

  • TS. PHẠM THỊ THU HIỀN
Từ khóa: Chính sách công nghệ; công nghệ thân môi trường; phát triển y tế hướng tới bền vững.

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghệ đã tác động rất lớn đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe con người. Tuy nhiên, mặt trái của công nghệ hiện đại là ô nhiễm môi trường nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng, dẫn tới các thách thức trong giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển y tế để phát triển nhưng không tạo ra tác động tiêu cực tới môi trường. Từ nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai, bài viết nhận diện một số rào cản đối với ứng dụng công nghệ thân môi trường trong lĩnh vực y tế và khuyến nghị chính sách về xây dựng mô hình Bệnh viện Xanh hướng tới phát triển bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01