Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Thủy
E-mail: thuy.tranthithanh@gmail.com

Thư ký tòa soạn: Nguyễn Thúy Hà
Điện thoại: 0984320515
Email: lanhdaovachinhsach@gmail.com

Biên tập viên: Nguyễn Thúy Hà
Điện thoại: 0984320515
Email: lanhdaovachinhsach@gmail.com