Quay trở lại chi tiết bài viết HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ “ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - TỪ TẦM NHÌN ĐẾN THỰC TẾ” Tải xuống tải PDF