HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ “ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - TỪ TẦM NHÌN ĐẾN THỰC TẾ”

  • ThS ĐOÀN NGỌC HÀ
Từ khóa: Hội thảo

Tóm tắt

Trong ngày 25/10/2023, Hội thảo khoa học quốc tế về “Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số - Từ Tầm nhìn đến Thực tế” đã được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo là kết quả của hợp tác học thuật giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Tham gia tư vấn chuyên môn cho lãnh đạo Học viện là Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế và Viện Lãnh đạo học và Chính sách công - là viện chuyên ngành, trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy về khoa học lãnh đạo và chính sách công ở chương trình đào tạo Cao cấp lý luận và đào tạo sau đại học của Học viện.

Tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) đang là một trong những tổ chức quốc tế tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn, đóng góp vào sáng tạo cho phát triển bền vững ở Việt Nam. AVSE Global là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại Paris, Pháp. AVSE Global gồm các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam có phạm vi hoạt động toàn cầu với 300 thành viên thường trực và hơn 10.000 chuyên gia hợp tác từ hơn 20 quốc gia trên bốn châu lục, suy nghĩ, kết nối và hành động theo phương châm Tài năng - Đổi mới sáng tạo - Bền vững (T.I.S Talents.Innovation.Sustainability).

Đây là lần thứ 3 hội thảo khoa học quốc tế được phối hợp giữa hai cơ quan, tổ chức tại Học viện trung tâm. Lần 1 được tổ chức năm 2018 với chủ đề là “Lãnh đạo và đổi mới chính sách trong kỷ nguyên số”. Lần 2 được tổ chức năm 2021, phối hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, với chủ đề là: “Quản trị phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01