Các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  • Phan Đình Nguyên

Tóm tắt

Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam giai đoạn 2010–2015 bằng phương pháp hồi quy GLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng BHXH là quy mô doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính. Các doanh nghiệp Việt Nam chịu gánh nặng BHXH cao hơn các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là khi luật BHXH mới được áp dụng từ ngày 01/8/2018 dựa trên tổng thu nhập để tính BHXH. Nghiên cứu này giúp các doanh nghiệp có biện pháp kiểm soát tốt BHXH và nhà nước có chính sách hợp lý để các doanh nghiệp giảm phí BHXH mà vẫn đảm bảo được nguồn thu cho ngân sách nhà nước.   
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT