Hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  • Nguyễn Văn Tân
  • Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của chính sách cổ phần hóa (CPH) đến hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau CPH tại Việt Nam thông qua việc sử dụng phương pháp so sánh trước – sau được đề xuất bởi Megginson, Nash & Van Randenborgh (1994). Nghiên cứu chọn 114 DNNN CPH tại Việt Nam trong giai đoạn 2012–2014. Từ số liệu khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, CPH nói chung giúp các DNNN hoạt động hiệu quả hơn khi xem xét hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau CPH so sánh với giai đoạn trước CPH, cụ thể là có sự gia tăng về khả năng sinh lời (ROS) và hiệu quả doanh số (SALEF) sau CPH. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu liên quan đến CPH tại Trung Quốc và các nước trên thế giới.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT