Thiết kế chủ đề stem “Lên men dưa cải” trong dạy học nội dung vi khuẩn của môn Khoa học lớp 5

  • Mai Thế Hùng Anh
Từ khóa: Từ khóa: Chủ đề STEM, Khoa học lớp 5, Vi khuẩn, Dưa cải muối, Tích hợp liên môn.

Tóm tắt

Tóm tắt: Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering và Mathematics) là một phương thức giáo dục theo hướng tiếp cận liên môn được định hướng ngay từ bậc tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Qua phân tích lý thuyết liên quan đến giáo dục STEM, nội dung chương trình mới của môn Khoa học và một số môn học khác trong chương trình lớp 5 cấp Tiểu học, bài báo đã xây dựng quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học gồm có 2 giai đoạn và 5 bước, trên cơ sở đó thiết kế chủ đề “Lên men dưa cải” trong dạy học nội dung vi khuẩn của môn Khoa học lớp 5. Chủ đề này góp phần làm phong phú thêm dữ liệu các chủ đề tích hợp liên môn, làm cơ sở tham khảo giúp giáo viên thuận lợi trong việc lựa chọn và triển khai chủ đề này cũng như tự xây dựng được một chủ đề tích hợp mới trong dạy học chương trình cấp tiểu học.

Từ khóa: Chủ đề STEM, Khoa học lớp 5, Vi khuẩn, Dưa cải muối, Tích hợp liên môn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-12