Quay trở lại chi tiết bài viết Áp dụng phương pháp Georadar để nghiên cứu trên các mẫu vật và mô hình ở Việt Nam Tải xuống tải PDF