Nghiên cứu thiết kế kết cấu tối ưu cho xe khách Universe nhằm bảo đảm an toàn lật nghiêng theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu ECE R66

  • Hồng Thảo Phạm
  • Văn Thoại Lê
  • Cao Hiếu Lê
  • Văn Cường Phi
  • Văn Cường Lê
Từ khóa: An toàn lật nghiêng; cải tiến; giảm khối lượng; phần từ hữu hạn; ECE R66; tối ưu hóa

Tóm tắt

Đề tài ứng dụng kỹ thuật máy tính (CAE) xây dựng mô hình phần tử hữu hạn xe
khách Universe ghế ngồi. Sau đó mô phỏng phân tích độ cứng khung xương ban đầu của
mô hình theo tiêu chuẩn an toàn lật nghiêng Châu Âu ECE R66. Kết quả độ cứng, khối
lượng khung xương ban đầu lớn. Tiến hành giảm bề dày theo cách truyền thống để khung
xương biến dạng chạm đến không gian an toàn, làm giảm khối lượng khung xương xe
khách. Tiếp tục cải tiến bằng việc thay đổi thiết kế về kết cấu khung xương ở những vị trí
ảnh hưởng đến biến dạng. Kết quả cải tiến cho thấy khối lượng giảm thêm 5%. Tuy nhiên,
phương pháp cải tiến này chưa thật sự tối ưu. Thông qua bài toán tối ưu, tiến hành thiết kế
thực nghiệm mô phỏng đưa ra phương trình hồi quy thực nghiệm bằng SPSS. Sử dụng giải
thuật di truyền GA trong Matlab để giải phương trình hồi quy thực nghiệm. Kết quả đạt
được là tổng khối lượng các biến được chọn giảm 18,5% so với trước khi tối ưu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30