Đặc điểm thực vật của cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.), Fabaceae.

  • Hồng Hương Hạ Lý
  • Thế Nhựt Nguyễn
  • Thị Hồng Yến Nguyễn
  • Phương Hân Lê
  • Thị Ngọc Diệp Võ
  • Trần Thanh Nguyên Lê
  • Hiền Vinh Võ
  • Văn Út Lê
Từ khóa: Clitoria ternatea L.; Hoa; Thực vật học;; Vi phẫu mô học

Tóm tắt

Cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.) thuộc họ Đậu (Fabaceae), có nguồn gốc từ
Đông Nam Á và phân bố rộng khắp nơi. Hiện nay, các nghiên cứu về thực vật học của cây
Đậu biếc vẫn còn chưa nhiều. Do vậy, tìm hiểu về đặc điểm thực vật học (đặc điểm hình
thái, cấu trúc giải phẫu và cấu tử ở bột dược liệu) của cây Đậu biếc ở Việt Nam được thực
hiện một cách chi tiết. Nhóm tác giả hướng đến nghiên cứu chi tiết về các đặc điểm hình
thái, đặc điểm vi học, thành phần hóa thực vật của cây Đậu biếc tại vườn thực vật của
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Các nghiên cứu đặc điểm thực vật học được thực hiện
bằng cách khảo sát và mô tả hình thái và giải phẫu; bột dược liệu được soi bằng kính hiển
vi; sơ bộ thành phần hóa thực vật được phân tích bằng phương pháp Ciuley cải tiến. Kết
quả của quá trình nghiên cứu đã mô tả được đặc điểm thực vật học của cây Đậu biếc trên
cơ sở khảo sát, đồng thời xác định và phân tích các đặc điểm giải phẫu các bộ phận của cây
mà các nghiên cứu khác chưa có. Nghiên cứu của nhóm đã cung cấp một cách chi tiết và
minh họa rõ nét về đặc điểm hình thái bên ngoài và cấu tạo giải phẫu bên trong.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30