Tổng quan về cây Mía dò (Costus specciosus (Koen.) Sm.), họ Costaceae.

  • Thị Anh Thư Đỗ
Từ khóa: Cây Mía dò; Hoạt tính sinh học; Thành phần hóa học

Tóm tắt

Cây thuốc đóng một vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa bệnh tật.
Trong đó, cây Mía dò (Costus specciosus (Koen.) Sm.) là một dược liệu phân bố rộng rãi
ở khu vực nhiệt đới. C. specciosus có nhiều hoạt tính sinh học và nó được sử dụng trong y
học cổ truyền để điều trị các bệnh khác nhau. Bài viết tổng quan này tập trung vào việc
tổng hợp thông tin các nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của C.
specciosus nhằm đặt nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn về việc chiết xuất và ứng dụng
các hoạt chất một cách hiệu quả hơn. Dựa trên các dữ liệu khoa học được công bố, C.
specciosus thực sự là một dược liệu đầy tiềm năng vì sự đa dạng các thành phần hóa học
và các hoạt tính sinh học mà dược liệu này mang lại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30