Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học bắt đầu hoạt động từ năm 1995. Tạp chí đăng tải các bài báo khoa học, kỹ thuật phân tích; các công trình nghiên cứu khoa học; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung mang tính học thuật, quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học phân tích mới; các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan.

Phạm vi xuất bản

Tạp chí nhận đăng các bài báo nghiên cứu, tổng quan và thông tin ngắn là kết quả nghiên cứu chưa công bố có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc lĩnh vực phân tích Hóa, Lý và Sinh học, ứng dụng phân tích trong Vật lý, Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Công nghệ sinh học, Y, dược, Nông nghiệp, Công nghiệp v.v..

 

Số mới ra

Tập. 30 Số. 2A (2024): TẠP CHÍ PHÂN TÍCH HÓA, LÝ VÀ SINH HỌC
Phát hành ngày: 2024-07-10

Bài báo

Xem tất cả