BIỂU HIỆN, TINH SẠCH β-SUBUNIT CỦA F0F1-ATPase VÀ TẠO KHÁNG THỂ KHÁNG β-SUBUNIT TÁI TỔ HỢP

  • Nguyễn Thị Hoa
  • Nguyễn Quang Liêm
điểm /   đánh giá
Published
2014-08-27