TẠO DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ PROTEIN DUNG HỢP 10xHIS-RR-MINIPROINSULIN (10xHIS-RR-MPI) TỪ ESCHERICHIA COLI

  • Lê Trần Thanh Nhật
  • Võ Minh Trí
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03