Return to Article Details TẠO DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ PROTEIN DUNG HỢP 10xHIS-RR-MINIPROINSULIN (10xHIS-RR-MPI) TỪ ESCHERICHIA COLI Download Download PDF