TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE CỦA CHỦNG BACILLUS LICHENIFORMIS DS 23 TRONG ESCHERICHIA COLI

  • Nguyễn Văn Hiếu
  • Nghiêm Ngọc Minh
  • Lê Gia Hy
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03