TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN SẢN XUẤT LIGNIN PEROXIDASE TỪ STREPTOMYCES HX10.7

  • Vũ Văn Lợi
  • Phan Thị Hồng Thảo
  • Hồ Tuyên
  • Phạm Thị Bích Hợp
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03