PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP. TRONG MẪU THỰC PHẨM BẲNG PCR KẾT HỢP VỚI NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG CHỌN LỌC

  • Nguyễn Văn Bé
  • Trần Thị Xuân Mai
  • Trang Minh Phương
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04