ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN 16S rRNA CỦA VI KHUẨN TƯƠNG TỰ RICKETTISIA (RLB) Ở TÔM HÙM BÔNG (PANULIRUS ORNATUS) BỊ "BỆNH SỮA"

  • Nguyễn Chí Thuận
  • Phạm Ngọc Long
  • Nguyễn Quang Vinh
  • Nguyễn Thị Thanh Lợi
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04