ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN NDD SINH POLYHYDROXYBUTYRATE (PHB) PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

  • Đoàn Văn Thược
  • Nguyễn Thị Bình
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04